Καλοσωρίσατε στην επίσημη σελίδα της Κοινότητας Αρναδιού

Καταστατικό

 19 Φεβρουαρίου 2014  22:00

κατεβάστε το καταστατικό 
πατώντας στο εικονίδιο W
αριστερά

                                                                  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΤΟ ΑΡΝΑΔΙ»
ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ιδρύεται Σωματείο με το όνομα: Προσφυγικό Σωματείο «ΤΟ ΑΡΝΑΔΙ».
Έδρα του Σωματείου είναι η Λεμεσός ( Αστροφεγγιάς 1, Άγιος Αθανάσιος – 4102 Λεμεσός)
Έμβλημα: Η εκκλησία του χωριού αφιερωμένη στους Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία

ΑΡΘΡΟ 2
Α) ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

i. Η ενίσχυση του αγώνα του Κυπριακού Λαού με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο για την απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών του από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα, η αποχώρηση των εποίκων, η επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες και τις περιουσίες τους κάτω από συνθήκες ασφαλείας, αξιοπρέπειας και ελεύθερης διακίνησης.
ii. Η διατήρηση άσβεστης της μνήμης των κατεχόμενων εδαφών, ιδιαίτερα του χωριού μας.
iii. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων όσων εκτοπίσθηκαν, κατάγονταν ή έχουν σχέση με το Αρναδί. Η καλλιέργεια και μετάδοση προς τους νέους του χωριού, του αισθήματος της αγάπης και αγωνιστικότητας για διεκδίκηση των πάτριων εδαφών μας.
iv. Η καλλιέργεια μεταξύ όλων των Κύπριων και ιδιαίτερα των προσφύγων, του αγωνιστικού φρονήματος, της ενότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης.
v. Η προαγωγή εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών, ανθρωπιστικών, αθλητικών, κοινωνικών και άλλων σκοπών που συντηρούν τη μνήμη του κατεχόμενου μας χωριού.
vi. Η ενίσχυση του αγώνα για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων.

Β) ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
i. Συνεργασία με άλλα προσφυγικά και μη σωματεία και οργανώσεις για προώθηση των σκοπών του Σωματείου, ιδιαίτερα των όμορων προσφυγικών χωριών.
ii. Η οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων για τη γνωριμία και την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων του χωριού.
iii. Η εκτύπωση διαφωτιστικών εντύπων και η οργάνωση διάφορων εκθέσεων, συγκεντρώσεων, συνεστιάσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
iv. Η επικοινωνία με τους απόδημους της κοινότητας μας και η αξιοποίηση τους για την επίτευξη των στόχων του προσφυγικού μας Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΜΕΛΗ
Μέλη του Σωματείου «ΤΟ ΑΡΝΑΔΙ» μπορούν να γίνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα πάνω από 18 χρονών, ανεξάρτητα από φύλο, ιδεολογική τοποθέτηση και τόπο παρούσας κατοικίας, οι οποίοι κατάγονται από το Αρναδί, που ήταν μόνιμοι κάτοικοι πριν την προσφυγοποίηση ή τα παιδιά τους ή που έχουν συνάψει γάμο με πρόσωπα που κατάγονται από το Αρναδί ή που είναι απόδημοι και διαμένουν στο εξωτερικό.
Η εγγραφή των μελών γίνεται εφ’ όσον πληρούν τους πιο πάνω όρους και κατόπιν γραπτής αίτησης τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει το δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση πρόσωπα που έχουν προσφέρει, κατά γενική ομολογία πολύτιμες υπηρεσίες στο Σωματείο και στο χωριό γενικότερα.
Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση προς το Σωματείο, όμως μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν όποτε θέλουν με επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Για επανεγγραφή αποχωρήσαντος μέλους χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Α) Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4.
Β) Κάθε μέλος του Σωματείου που συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο δικαιούται:
i. Να παίρνει προσωπικά μέρος στις γενικές, τακτικές ή έκτακτες, Συνελεύσεις του Σωματείου. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις μπορεί να εκφέρει ελεύθερα τη γνώμη του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου και να ασκεί κριτική για τις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ii. Να εκλεγεί και να εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.
iii. Να ζητά την υποστήριξη του Σωματείου για κάθε ζήτημα που περιλαμβάνεται στους σκοπούς του Σωματείου.
iv. Να υποβάλλει γραπτές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δεσμεύεται να τις μελετήσει.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Α) Να σέβεται και να τηρεί τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.
Β) Να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
Γ) Να πληρώνει ανελλιπώς τις συνδρομές του.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κάθε μέλος που αρνείται να συμμορφωθεί προς τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή που αντιστρατεύεται και πολεμά τους σκοπούς του Σωματείου ή ενεργεί με τρόπο που παραβλάπτει το Σωματείο και τα συμφέροντα του χωριού, μπορεί να υποστεί τις πιο κάτω πειθαρχικές κυρώσεις, που μπορεί να επιβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των ¾ των παρόντων μελών του:

i. Επίπληξη
ii. Προσωρινή διαγραφή
iii. Μόνιμη διαγραφή, η οποία επιβάλλεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση
Κάθε μέλος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση για τις πιο πάνω κυρώσεις, αν νομίζει πως είναι άδικες. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ακυρώσει / να μετατρέψει ή να επικυρώσει τις κυρώσεις με απόφαση που λαμβάνεται από τα 2/3 των παρόντων μελών της.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος του Σωματείου μπορεί να διαγραφεί αν το ίδιο, το ζητήσει γραπτώς.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο (αφού ενημερώσει γραπτώς το μέλος) μπορεί να το διαγράψει αν για δύο χρόνια δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΤΩΝ
Κάθε μέλος που διαγράφεται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 8 και 9, στερείται όλων των δικαιωμάτων του.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι.
Α) Τακτικοί: Η ετήσια συνδρομή των μελών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.
Β) Έκτακτοι: Οι εισφορές, δωρεές, μελών και εκτιμητών ή φίλων του Σωματείου. Επίσης εισπράξεις από γιορτές, δραστηριότητες και άλλες εκδηλώσεις, πάντα μέσα στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου.
Γ) Κάθε άλλο έσοδο που παραχωρείται νόμιμα προς στο Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου μπορεί να διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, όπως θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση όταν χρειαστεί.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
Το Σωματείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας και των δύο τότε εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ποιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 14 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Σωματείο διοικείται από 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
Β) Κάθε υποψήφιος πρέπει:
• Να είναι ενεργό μέλος του Σωματείου.
• Να έχει εγγραφεί στο Σωματείο ένα μήνα τουλάχιστο πριν τις εκλογές.

Γ) Εάν οι υποψήφιοι είναι εννέα, τότε εκλέγονται αυτόματα.
Δ) Εάν οι υποψήφιοι είναι πέραν των εννέα γίνεται μυστική ψηφοφορία.
i. Αρχικά εκλέγεται τετραμελής Εφορευτική Επιτροπή, που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε κατάλληλο χώρο. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι ενεργά μέλη του Σωματείου και να μην είναι υποψήφιοι.
ii. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτιο. Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψήφιων, με αλφαβητική σειρά, με βάση το ονοματεπώνυμο τους σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου.
iii. Η ψηφοφορία γίνεται με την αναγραφή του σήματος του σταυρού (+) απέναντι από τα ονόματα των υποψηφίων, που ο ψηφοφόρος επιθυμεί να εκλέξει. Ψηφοδέλτια στα οποία έχουν ψηφιστεί λιγότεροι ή περισσότεροι από εννέα υποψήφιοι, θεωρούνται άκυρα.
iv. Κάθε ψηφοδέλτιο ρίπτεται από τον ίδιο τον ψηφοφόρο μέσα στην κάλπη. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων και ετοιμάζει ενυπόγραφο κατάλογο καθώς επίσης και κατάλογο των επιλαχόντων των υποψηφίων που εκλέγονται.
v. Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει τους καταλόγους στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προς αυτή.
vi. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή αποφασίζεται με κλήρο.
vii. Τα ψηφοδέλτια της εκλογής παραδίδονται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
Ε) Εάν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από εννέα τότε θεωρούνται εκλελεγμένοι και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά από τους παρευρισκόμενους υποψηφιότητες για συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΣΤ) Νοείται ότι σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες από τους παρευρισκόμενους υπερβαίνουν τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε γίνονται εκλογές μεταξύ αυτών και μόνο μέχρι συμπληρώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ζ) Πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η εκπροσώπηση του Κοινοτικού Συμβουλίου να καλύπτει όλες τις επαρχίες και ή δυνατόν, αναλογικά.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και διαρκεί μέχρι την εκλογή του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α) Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία και καταρτίζεται σε σώμα. Η σύνθεση του είναι:
• Πρόεδρος
• Αντιπρόεδρος
• Γραμματέας
• Βοηθός Γραμματέας
• Ταμίας
• Βοηθός Ταμίας
• 3 Σύμβουλοι
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται σε συνεδρία τακτικά, τουλάχιστο μία φορά κάθε τρεις μήνες, από τον Γραμματέα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο και έκτακτα με τον ίδιο τρόπο ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου των μελών του.
Γ) Έκτακτη συνεδρία ύστερα από αίτηση του ενός τρίτου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 7 μέρες από την υποβολή της αίτησης.
Δ) Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται 5 τουλάχιστο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ε) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και όταν υπάρχει ισοψηφία ο Πρόεδρος έχει και δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
ΣΤ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτείται με την υποβολή γραπτής παραίτησης και εκπίπτει όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις συνεχείς συνεδρίες. Αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα όταν υπάρχει ή από άλλο μέρος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α) Πρόεδρος: Προεδρεύει σε όλες τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων και εκπροσωπεί με τον Γραμματέα σε κάθε αρχή και αναλαμβάνει την ευθύνη για την προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου.
Β) Αντιπρόεδρος: Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, συνεργάζεται στενά και βοηθά στην ομαλότερη εκτέλεση του έργου του και στην προώθηση των δραστηριοτήτων του Σωματείου.
Γ) Γραμματέας βοηθούμενος από το Βοηθό Γραμματέα: Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα, διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί βιβλίο περιουσίας, είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της σφραγίδας του Σωματείου, να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τυχόν ανάγκες και να εκπροσωπεί με τον Πρόεδρο το Σωματείο.
Δ) Ταμίας βοηθούμενος από το Βοηθό Ταμία: Τηρεί το βιβλίο του ταμείου στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. Τηρεί φάκελο στον οποίο φυλάσσονται τα δικαιολογητικά των αποδείξεων, εισπράξεων και πληρωμών. Για κάθε δαπάνη άνω των €50,00 απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί κατάσταση των μελών, προβαίνει στην είσπραξη των συνδρομών και εκτελεί τις διάφορες πληρωμές. Το Σωματείο διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται κάθε ποσό πέραν των €100. Ο τραπεζικός λογαριασμός υπογράφεται από δύο άτομα, τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία.
Ε) Σύμβουλοι: Εκτός από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις μπορούν να αναλάβουν διάφορα καθήκοντα που τους αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως η συμμετοχή τους σε υποεπιτροπές με άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Σωματείου για εκτέλεση ορισμένου έργου ή εκδήλωσης που έχουν σχέση με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα, αποτελείται από όλα τα μέλη και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Σε περίπτωση μη απαρτίας δίδεται παράταση μισής ώρας, οπότε θεωρείται ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη παρευρεθούν.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται από τα παρόντα μέλη πριν τη λογοδοσία του απερχόμενου συμβουλίου. Αυτός διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της. Επίσης εκλέγονται άλλα δύο μέλη που μαζί με τον πρόεδρο αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και βοηθούν τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και συντελούν στην ομαλή λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης.
Των έκτακτων Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος του Σωματείου και στο Προεδρείο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε και τους λογαριασμούς που υποβάλλουν οι ελεγκτές και ασχολείται με θέματα γενικής πολιτικής. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε δύο χρόνια από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τον Ιούνιο ή άλλο μήνα, έκτακτα δε, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ύστερα από αίτηση των 1/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τη σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα δίδεται δεκαήμερη ειδοποίηση μέσω των καθημερινών πρωινών εφημερίδων και εξαήμερη ειδοποίηση για τις έκτακτες Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οι λογαριασμοί του Σωματείου ελέγχονται από διμελή Ελεγκτική Επιτροπή προσοντούχων ανεξάρτητων ελεγκτών οι οποίοι δεν είναι μέλη του Σωματείου, που εκλέγεται από τη προηγούμενη Γενική Συνέλευση όπως αναφέρεται στο άρθρο 18. Οι λογαριασμοί του Διοικητικού Συμβουλίου κλείνουν την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή φροντίζει να συμπληρωθεί έλεγχος των λογαριασμών του Σωματείου πριν την Γενική Συνέλευση και να παρουσιαστούν τα οικονομικά αποτελέσματα στη Γ. Σ.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική, φέρει κυκλικά γραμμένο τον τίτλο του Σωματείου και φυλάσσεται από το Γραμματέα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22 – ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή τους σχετικούς Νόμους, αποφασίζεται από το σχετικό Διοικητικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση, την κατάργηση ή προσθήκη άρθρων του παρόντος καταστατικού είναι η Γενική Συνέλευση και γι’ αυτό απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών συν ένα μέλη ή η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Για την αλλαγή όμως μέρους ή όλου του δεύτερου άρθρου του παρόντος καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών.
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κοινοποιούνται στα μέλη τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Η ύπαρξη του Σωματείου λήγει με την εκπλήρωση των σκοπών του. Μετά τη διάλυση του όλη η περιουσία του μπορεί να διατεθεί για φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με τελευταία πανηγυρική συνεδρία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ωφεληθεί κανένα μέλος ατομικά ή προσωπικά άμεσα ή έμμεσα.

ΑΡΘΡΟ 25 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση
Εμείς, των οποίων τα ονόματα και οι υπογραφές αναφέρονται πιο κάτω, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το Σωματείο αυτό.